We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
This site is no longer updated.Go to react.dev

Елементи DOM

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

React впроваджує незалежну від браузера систему DOM для продуктивності та сумісності між браузерами. Ми використали цю можливість, щоб згладити кілька гострих кутів у реалізації DOM у браузері.

У React усі властивості й атрибути DOM (включно з обробниками подій) мають використовувати camelCase нотацію. Наприклад, атрибут HTML tabindex відповідає атрибуту tabIndex у React. Виключенням є лише aria-* та data-* атрибути, які будуть у нижньому регістрі. Наприклад, ви можете залишити aria-label як aria-label.

Відмінності в атрибутах

Є багато атрибутів які працюють по-різному в React та HTML:

checked

Атрибут checked підтримується у компонентах <input> типу checkbox та radio. Ви можете використати його, щоб зробити компонент вибраним. Це корисно для побудови контрольованих компонентів. defaultChecked — це неконтрольований еквівалент, який робить компонент вибраним коли той вперше було змонтовано.

className

Щоб визначити CSS-клас, слід використовувати атрибут className. Він застосовується з усіма звичайними DOM- та SVG-елементами, як <div>, <a> та інші.

Якщо ви використовуєте React з веб-компонентами (що не є типовим), то натомість використовуйте атрибут class.

dangerouslySetInnerHTML

dangerouslySetInnerHTML — це React-альтернатива використання innerHTML в DOM браузера. Взагалі, вставка HTML-коду через JavaScript є ризикованою, бо можна ненавмисне наразити ваших користувачів на атаку міжсайтового скриптингу (XSS). Тож, ви можете використовувати вставку HTML-коду безпосередньо через React, але ви повинні використовувати dangerouslySetInnerHTML та передавати об’єкт з ключем __html, щоб нагадати самому собі, що це є небезпечним. Наприклад:

function createMarkup() {
 return {__html: 'First &middot; Second'};
}

function MyComponent() {
 return <div dangerouslySetInnerHTML={createMarkup()} />;
}

htmlFor

Оскільки for є зарезервованим словом у JavaScript, елементи React натомість використовують htmlFor.

onChange

Подія onChange веде себе так, як ви й очікували: вона буде запущена, коли змінюється поле форми. Ми навмисно не використовуємо існуючу поведінку браузера, оскільки onChange має неправильний принцип роботи і React покладається на цю подію, щоб опрацьовувати дані введені користувачем в реальному часі.

selected

Якщо ви хочете позначити <option> вибраним, посилайтеся на значення цієї опції в атрибуті value батьківського <select>. Дивіться “Тег select” для отримання детальних інструкцій.

style

Примітка

Деякі приклади в документації використовують style для зручності, але використання атрибута style як основного засобу стилізації елементів, як правило, не рекомендується. У більшості випадків має використовуватися className для посилання на класи, визначені у зовнішній таблиці стилів CSS. style найчастіше використовується у програмах React для додавання динамічно-обчислювальних стилів під час рендеру. Див. також FAQ: Стилізація та CSS.

Атрибут style приймає JavaScript об’єкт з властивостями у camelCase нотації, а не рядки CSS. Це співвідносно з DOM властивістю style у JavaScript, але є більш ефективним та попереджає можливі XSS-дірки в безпеці. Наприклад:

const divStyle = {
 color: 'blue',
 backgroundImage: 'url(' + imgUrl + ')',
};

function HelloWorldComponent() {
 return <div style={divStyle}>Hello World!</div>;
}

Зауважте, що стилі не отримують префікси автоматично. Для підтримки старих браузерів ви маєте використовувати відповідні властивості стилів:

const divStyle = {
 WebkitTransition: 'all', // тут зверніть увагу на велику літеру 'W'
 msTransition: 'all' // 'ms' — це єдиний вендорний префікс, що починається з малої літери
};

function ComponentWithTransition() {
 return <div style={divStyle}>Це має працювати крос-браузерно</div>;
}

Стилі використовують нотацію camelCase, для забезпечення доступу до аналогічних властивостей DOM у JS (наприклад, node.style.backgroundImage). Вендорні префікси, окрім ms, мають починатися з великих літер. Ось чому WebkitTransition має велику літеру “W”.

React автоматично додасть суфікс “px” до певних числових властивостей стилю. Якщо ви хочете використовувати одиниці, відмінні від “px”, вкажіть значення у вигляді рядка з бажаними одиницями вимірювання. Наприклад:

// Стиль в результаті: '10px'
<div style={{ height: 10 }}>
 Hello World!
</div>

// Стиль в результаті: '10%'
<div style={{ height: '10%' }}>
 Привіт Світ!
</div>

Але не всі властивості стилів конвертуються до рядків з пікселями. Деякі залишаються без одиниць вимірювання (наприклад, zoom, order, flex). Повний список властивостей без одиниць вимірювання можете переглянути тут.

suppressContentEditableWarning

Зазвичай, існує попередження, коли елемент з дочірніми елементами позначений як contentEditable, оскільки це не спрацює. Цей атрибут пригнічує це попередження. Не використовуйте його, якщо ви не створюєте бібліотеку на кшталт Draft.js, яка керує contentEditable вручну.

suppressHydrationWarning

Якщо ви використовуєте серверний рендеринг React, зазвичай існує попередження, коли сервер і клієнт відтворюють відмінний вміст. Проте в деяких рідкісних випадках дуже важко або неможливо гарантувати точний збіг. Наприклад, очікується, що часові мітки будуть відрізнятися на сервері і на клієнті.

Якщо ви встановите suppressHydrationWarning на true, React не попередить вас про невідповідності атрибутів і вмісту цього елемента. Він працює лише на одному рівні і призначений для використання в якості “аварійного виходу”. Будьте обережні з його використанням. Докладніше про гідратацію можна дізнатися в документації до ReactDOM.hydrateRoot().

value

Атрибут value підтримується компонентами <input>, <select> та <textarea>. Ви можете використовувати його щоб встановити значення компоненту. Це корисно для побудови контрольованих компонентів. defaultValue — це неконтрольований еквівалент, який встановлює значення компоненту, коли той вперше було змонтовано.

Усі підтримувані атрибути HTML

Починаючи з React 16, будь-які стандартні атрибути DOM або атрибути користувача повністю підтримуються.

React завжди надавав JavaScript-орієнтований API для DOM. Оскільки компоненти React часто містять як атрибути користувача, так і пов’язані з DOM пропси, React використовує camelCase конвенцію так само, як і DOM API:

<div tabIndex={-1} />   // Так само, як і node.tabIndex DOM API
<div className="Button" /> // Так само, як і node.className DOM API
<input readOnly={true} /> // Так само, як і node.readOnly DOM API

Ці пропси працюють подібно до відповідних атрибутів HTML, за винятком спеціальних випадків задокументованих вище.

Деякі атрибути DOM, що підтримуються React, включають:

accept acceptCharset accessKey action allowFullScreen alt async autoComplete
autoFocus autoPlay capture cellPadding cellSpacing challenge charSet checked
cite classID className colSpan cols content contentEditable contextMenu controls
controlsList coords crossOrigin data dateTime default defer dir disabled
download draggable encType form formAction formEncType formMethod formNoValidate
formTarget frameBorder headers height hidden high href hrefLang htmlFor
httpEquiv icon id inputMode integrity is keyParams keyType kind label lang list
loop low manifest marginHeight marginWidth max maxLength media mediaGroup method
min minLength multiple muted name noValidate nonce open optimum pattern
placeholder poster preload profile radioGroup readOnly rel required reversed
role rowSpan rows sandbox scope scoped scrolling seamless selected shape size
sizes span spellCheck src srcDoc srcLang srcSet start step style summary
tabIndex target title type useMap value width wmode wrap

Відповідно, усі атрибути SVG повністю підтримуються:

accentHeight accumulate additive alignmentBaseline allowReorder alphabetic
amplitude arabicForm ascent attributeName attributeType autoReverse azimuth
baseFrequency baseProfile baselineShift bbox begin bias by calcMode capHeight
clip clipPath clipPathUnits clipRule colorInterpolation
colorInterpolationFilters colorProfile colorRendering contentScriptType
contentStyleType cursor cx cy d decelerate descent diffuseConstant direction
display divisor dominantBaseline dur dx dy edgeMode elevation enableBackground
end exponent externalResourcesRequired fill fillOpacity fillRule filter
filterRes filterUnits floodColor floodOpacity focusable fontFamily fontSize
fontSizeAdjust fontStretch fontStyle fontVariant fontWeight format from fx fy
g1 g2 glyphName glyphOrientationHorizontal glyphOrientationVertical glyphRef
gradientTransform gradientUnits hanging horizAdvX horizOriginX ideographic
imageRendering in in2 intercept k k1 k2 k3 k4 kernelMatrix kernelUnitLength
kerning keyPoints keySplines keyTimes lengthAdjust letterSpacing lightingColor
limitingConeAngle local markerEnd markerHeight markerMid markerStart
markerUnits markerWidth mask maskContentUnits maskUnits mathematical mode
numOctaves offset opacity operator order orient orientation origin overflow
overlinePosition overlineThickness paintOrder panose1 pathLength
patternContentUnits patternTransform patternUnits pointerEvents points
pointsAtX pointsAtY pointsAtZ preserveAlpha preserveAspectRatio primitiveUnits
r radius refX refY renderingIntent repeatCount repeatDur requiredExtensions
requiredFeatures restart result rotate rx ry scale seed shapeRendering slope
spacing specularConstant specularExponent speed spreadMethod startOffset
stdDeviation stemh stemv stitchTiles stopColor stopOpacity
strikethroughPosition strikethroughThickness string stroke strokeDasharray
strokeDashoffset strokeLinecap strokeLinejoin strokeMiterlimit strokeOpacity
strokeWidth surfaceScale systemLanguage tableValues targetX targetY textAnchor
textDecoration textLength textRendering to transform u1 u2 underlinePosition
underlineThickness unicode unicodeBidi unicodeRange unitsPerEm vAlphabetic
vHanging vIdeographic vMathematical values vectorEffect version vertAdvY
vertOriginX vertOriginY viewBox viewTarget visibility widths wordSpacing
writingMode x x1 x2 xChannelSelector xHeight xlinkActuate xlinkArcrole
xlinkHref xlinkRole xlinkShow xlinkTitle xlinkType xmlns xmlnsXlink xmlBase
xmlLang xmlSpace y y1 y2 yChannelSelector z zoomAndPan

Ви також можете використовувати атрибути користувача у випадку, якщо вони повністю складаються з малих літер.